Cầu treo Mỹ lún xuống dưới sức nặng của xe buýt 35 tấn