Cầu thủ chết tại chỗ vì nhào lộn 3 vòng trên không đầu cắm xuống đất