Các thanh niên "cứng" bắt trăn khủng bằng tay không