Bị chặt rời 20 phút, đầu rắn hổ vẫn có thể cắn chết người