Người đàn ông bị cua đá cắp rách lưỡi vì nghịch dại