Kỷ lục đập vỡ hàng loạt trái dừa tươi bằng cùi chỏ