Điều gì xảy đến với lựa chọn khác nhau của ba chú chim?