Voi đực đại chiến, tranh giành quyền giao phối mùa sinh sản