6 năm để có được sản phẩm này, mời các bằng hữu chiêm ngưỡng