Với phương pháp này, bạn có thể ăn giá đỗ hàng ngày