Sử dụng phần mềm để khôi phục các tập tin bị mã hóa bởi ransomware Locky