Đây là cách giải quyết những kẻ không chịu nghe lời