Chiêu đánh lái của cảnh sát Mỹ giúp chặn xe của kẻ đào tẩu