Phương tiện giao thông đường thủy kiểu mới ở miền núi