Phơi quần áo qua đêm ngoài trời lạnh và kết quả giật mình