Quá trình lắng đọng xảy ra khi cation và anion trong dung dịch tạo ra chất rắn không hòa tan