Phần mềm chỉ lướt Facebook thôi cũng đã học giỏi tiếng anh rồi phần mềm học ngoại ngữ