Đặt tay vào một đàn kiến thu hoạch sẽ như thế nào?