Những vật thể trôi nổi như con sâu trong mắt người