Nhả khói vào bong bóng xà phòng và kết quả tuyệt diệu