Ngả mũ trước cụ ông Trung Quốc cụt chân chinh phục đỉnh Everest