Nằm dưới đáy biển thổi cột bong bóng rồi bơi lần lượt qua từng lớp