Mây trắng đổ về như suối thác, đỉnh Fansipan hóa chốn bồng lai tiên cảnh