Khi bạn muốn trốn học nhưng thân hình không cho phép