Hướng dẫn Phần mềm CRMVIET - Nhập hợp đồng bán ra – YouTube - Nhập hợp đồng bán ra

Nhập hợp đồng bán ra giúp quản lý doanh thu, công nợ, lãi lỗ hợp đồng.