Giáo viên bám gàu máy xúc vượt điểm sạt lở đến trường trước ngày khai giảng