Con bạn chính là bản sao của bạn, đừng làm vấy bẩn tâm hồn trẻ thơ của chúng