Chuyện gì xảy ra nếu cho nitrogen lỏng vào chai nhựa?