Xem 1000 lần vẫn thấy buồn cười. Ko xem là phí cả đời!