Cặp trăn tử chiến, rơi từ tầng 3 xuống đất vẫn “choảng nhau”