Cá phổi châu phi ngủ đông trong mùa khô hạn, chờ đợi mùa mưa sắp tới