Bên trong thư viện khổng lồ có cả núi sách cho khách trèo lên