Bão sấm sét tuyệt đẹp diễn ra ở gần Booker, Texas (Mỹ