Phải vất vả lắm mới đưa bạn này vào trong thùng đấy!