Các bộ phận cơ thể người hoạt động như thế nào về đêm?