Lịch sử tiến hóa của hôn nhân trong xã hội loài người