Khi người lính trở về và người bạn thân nhất ra đón!