Xe tự lùi lên dốc trên đồi nam châm ở New Brunswick, Canada