Hồ nước 52.000 năm tuổi làm nhiễu loạn la bàn và thiết bị điện tử