Khách nam bị ngất khi chơi tháp rơi tự do cùng bạn gái