Bạn có tin chiếc xe ô tô nhỏ này có thể chứa được 17 người?