Tôi muốn ăn xoài tại sao cứ bắt tôi bốc cái gì thế này!!!